Contact

 

We vertellen je graag meer.

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Dix.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dix.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Dix gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Dix verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Dix, een door Dix gestuurde offerte, danwel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Dix en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Dix gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dix niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Dix gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Dix van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen geldt een aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de opdracht wordt het restant bedrag gefactureerd. Volledige oplevering vindt plaats ná betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Dix niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Op reeds voldane termijnen kan, in voorkomende gevallen, geen aanspraak worden gemaakt door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Dix.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Dix aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 7. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Moela altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 10. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 11. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Dix wordt hierbij uitgesloten.

 

5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Dix mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.


6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dix zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Dix Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Dix is niet verantwoordelijk voor het technisch updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Dix is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dix het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dix zijn verstrekt, heeft Dix het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

7. Meerwerk

 1. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Dix Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van een jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is twee maanden.
 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van een jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 4. Dix kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Dix gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Dix heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Dix niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Dix zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Dix kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

 

9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
 4. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument.

 

10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Dix, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Dix daartoe bevoegd.
 2. De door Dix bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Dix.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Dix te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Dix van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Dix sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Dix ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Dix voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Dix niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Dix zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen twaalf maanden.
 3. Opdrachtgever is gehouden Dix te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Dix in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Dix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dix kenbaar behoorde te zijn.
 5. Dix is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Dix ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 6. Dix maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Dix is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Dix geen invloed kan uitoefenen.
 7. Dix is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Dix doorgevoerd.
 8. Dix is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 9. Dix is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Dix aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 10. Dix maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Dix is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 11. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Dix vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Dix. Dix is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van Opdrachtgever.

 

12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Dix gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste zes maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Dix kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Dix en Opdrachtgever die ontstaan, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 3. Dix kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Dix heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Dix gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Dix verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

© 2019 - Dix